Här är du:

Upphandlingar

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg skall handha kommunens upphandlingsverksamhet. Upphandling av byggentreprenader, vissa tjänster samt direktupphandling är undantagna.

De undantagna tjänsterna är upphandling av följande tjänstekategorier i avdelning B i bilagan till upphandlingslagen:

 • 24 Utbildning, inkl. yrkesutbildning
 • 25 Hälso- och sjukvård samt socialtjänst
 • 26 Tjänster inom kultur, fritids- och idrottsverksamhet där medverkan från föreningslivet är aktuell

Pågående upphandlingar Inköp Gävleborg

 • 2017-08-16
  Steghävare till Räddningstjänsten Södra Hälsingland
  Inköp Gävleborg upphandlar en steghävare på uppdrag av Räddningstjänsten Södra Hälsingland.
 • 2017-08-15
  Reparations och Underhållsarbeten för Bionär Närvärme AB
  Bionär Närvärme AB upphandlar avhjälpande underhåll samt vissa driftarbeten på befintliga anläggningar och tillkommande anläggningar.
  Bionärs produktionsanläggningsbestånd består idag av ett trettiotal anläggningar samt tillhörande distributions- och kundanläggningssystem.
  Anläggningarna kan bestå av bränslesystem, pannsystem, resthanteringssystem m.m.
  Leverantören skall kunna åtgärda akuta fel hela dygnet runt året om.
  I uppdraget kan konverteringsarbete samt nyinstallationer komma att b...

 • 2017-08-15
  Arbetskläder (kost, städ, omvårdnad)
 • 2017-08-14
  Reinsurance
  SKF AB is renewing parts of its reinsurance programs as at January 1, 2018.
 • 2017-08-09
  Genomförande av analys av LUPP
  Administrativa avdelningen, enheten Social hållbarhet, Gävle kommun upphandlar konsult för genomförandet av en analys utifrån resultatet från Luppenkäten som genomförts i kommunen 2010, 2013 samt 2016. Fokus för analysen är på 2016 med tillbakablick mot de tidigare genomförda enkäterna.

  Uppdraget innebär att genomföra ett analysarbete utifrån bifogad beskrivning av fokusområden, med jämförelser utifrån angivna bakgrundsvariabler samt jämförelser med data från tidigare genomförda lupp-enkä...

 • 2017-08-09
  Renovering av fönster på Ersk-Matsgården - Hassela
  Ersk-Matsgårdens byggnader, vilka är skyddade som byggnadsminne, genomgick en mycket omfattande restaurering med hög antikvarisk ambitionsnivå i början av 1980-talet. Under de senaste åren har några av gårdens byggnader blivit renoverade. De fönster som finns på fyra av gårdens byggnader är dock fortfarande i behov av renovering. Detta uppdrag gäller fönsterrenovering på följande byggnader: Bostadshuset ”Norr på gården”, bostadshuset ”Yst på gården”, stallet samt ladugårdskomplexet och bryggs...
 • 2017-08-08
  Lastväxlare till Gästrike Räddningstjänst
  Inköp Gävleborg upphandlar en lastväxlare på uppdrag av Gästrike Räddningstjänst.
 • 2017-08-08
  Arbetskläder (yrkeskläder, skyddskläder, flamskyddade kläder, varselkläder m.m.), Arbetsskor och Profilkläder
  Upphandling av arbetskläder (yrkeskläder, skyddskläder, flamskyddade kläder, varselkläder m.m.), arbetsskor och profilkläder för de verksamheter som arbetar bl.a. i Yttre miljö, teknisk verksamhet.
 • 2017-08-01
  Direktupphandling av webbaserat system för rehabilitering, arbetsskador och tillbud
  Ett Webbaserat verktyg med rehabilitering som kan hantera rehabiliteringsärenden samt ett arbetsskade- och tillbud. Detta skall kunna integreras med vårt personalsystem Heroma för uppgifter om medarbetare och organisationsträd. Systemet skall vara anpassat både för att kunna användas på dator, mobil och surfplatta.
  Man ska kunna följa aktuella sjukfall och man ska kunna bevaka sjukfrånvaron. Man skall kunna dokumentera och få ut statistik och göra kostnadsberäkningar. Man ska som användare f...

 • 2017-07-25
  Vattenledning Hudiksvall
  Ny vattenledning från Helenedalsvägen till Bålsövägen
  längs Malnvägen och Östanbräcksvägen, samt diverse arbeten på Helenedasvägen

 • 2017-07-11
  Ramavtal - Elarbeten AB, Hudiksvallsbostäder
  Ramavtal för löpande elarbeten för AB Hudiksvallsbostäder. Uppdragen består av planerade och oplanerade elarbeten. Avtalstid 2 år + möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
 • 2017-07-11
  Ramavtal - VS-arbeten, AB Hudiksvallbostäder
  Ramavtal för löpande vs-arbeten för AB Hudiksvallsbostäder.
 • 2017-07-07
  Kurs projektledarutbildning och kommunikation, kommunal verksamhet
  Hälsinglands utbildningsförbund önskar pris på kurs i Projektledarutbildning samt i kommunikation på plats hos oss på CFL Centrum för flexibelt lärande i Söderhamn, för avrop vid behov. Inga volymer garanteras. Under hösten 2017 planerar förbundet att avropa en kurs. Datum för avropad utbildning planeras i samråd med antagen anbudsgivare.
  Utbildningen skall ge kunskaper för att självständigt kunna driva utvecklingsprojekt inom Söderhamns, Bollnäs och Nordanstigs kommun samt inom Hälsinglands...

 • 2017-07-04
  Tillbyggnad omklädningsrum Bollnäsverkstad, AICAB - Alfta, Ovanåkers kommun
  Objektet avser tillbyggnad personaldel med matsal och omklädningsrum ca 195 m2 utv Alfta Industricenter.
 • 2017-07-03
  Rengöring och brandskyddskontroll, Hudiksvalls- och Nordanstigs kommuner
  Upphandling avseende rengöring och brandskyddskontroll för Hudiksvalls- och Nordanstigs kommuner.
  Frågor kommer inte att besvaras under perioden 2017-07-17 - 2017-08-18.

 • 2017-06-30
  Stambyte och badrumsrenovering på kv Snickaren 6 i Söderhamn, Faxeholmen AB
  Objektet omfattar renovering av 30 st badrum och 8 st WC-rum inkl utbyte av
  vatten-, spillvattenledningar och avloppsluftare enligt VS-handling och
  komplettering av elinstallationer enligt rambeskrivning el samt erforderliga
  byggnadsarbeten i enlighet med rambeskrivning bygg.
  Värmeledningar kommer att bytas i vissa typer av lägenheter.
  Spillvattenledningar (samlingsledningar) infodras i bottenplattan. Arbetet skall
  utföras med kvarboende och i etapper inkl erforderliga elarbeten, utbyte...

 • 2017-06-28
  Projekt VA - ledningar Råbacka
  Infodring och nyläggning av vatten-, spill- och dagvattenledning vid Råbacka, Hofors kommun.
  Arbetet omfattar infodring av ca 3000 m VA-ledningar samt nyläggning av drygt 100 m.

 • 2017-06-27
  Rivning garage och uppbyggnad nya garage Stenvägen, Ockelbo/skärmtak till busskur- Ockelbogårdar
  Entreprenaden innefattar bland annat rivning av befintliga garage samt uppbyggnad av nya garage. Ny asfaltbeläggning utanför garage samt rivning och läggning av ny asfalt
 • 2017-06-27
  Brounderhåll, Älvkarleby kommun
  Inköp Gävleborg upphandlar brounderhåll för Älvkarleby Kommun.
  Löpande broskötsel, som tillexempel rengöring, röjning, återfyllning vid urspolningar, allmän tillsyn, mm. Brobesiktning.

 • 2017-06-27
  HACCP - Egenkontroll
  HACCP - Egenkontroll, för kommunerna Bollnäs, Ovanåker och Söderhamns kommun
 • 2017-06-26
  Produktionskemikalier till värmeverk
  Inköp Gävleborg upphandlar produktionskemikalier till värmeverk. Köpare är Bollnäs Energi AB, Gävle Kraftvärme AB och Söderhamn Nära AB.
 • 2017-06-22
  Växtmaterial
  Upphandlingen avser växter för Beställarnas planteringar, parker och dylikt.
  Beställarna har behov av ett sortiment av lök, perenner, sommarblommor, pluggplantor och gräsmatta. Växterna som utvärderas är förtecknade i bifogad bilaga. Frågor kommer ej att besvaras under perioden 2017-07-10 - 2017-08-13

 • 2017-06-21
  Utbyggnad av bredband till villor och ortsammanbindande bredbandsnät
  Entreprenaden avser utbyggnad av bredbandsnät i ”Bredbandsutbyggnad småorter 3” Gävle kommun. Område 3 består av ett antal byanät och ortsammanbindande nät därimellan. Beviljat stöd från länstyrelsen journalnummer 2015-6477 och beviljat stöd från tillväxtverket ärendenummer 20200975., Gävle kommun.
  Byarna som ingår i utbyggnaden är Björke Ö, Oppala NÖ, Oppala, Mårdäng och Hillesjöstrand kring Björke.
  Ortsammanbindande nät som ingår i utbyggnaden är:
  Sträcka 510 Hille till Hillsjöstrand.
  S...

 • 2017-06-21
  Totalentreprenad nya uteplatser stormyravägen östanbräck 1:47-Hudiksvallsbostäder
  AB Hudiksvallsbostäder ska utföra ombyggnad av 20 stycken uteplatser på
  Stormyravägen 29-35 och 45-51. 824 51Hudiksvall

 • 2017-06-20
  Utbildning Signs of safety, Gävle kommun
  Socialtjänst Gävle har sedan 2010 bestämt sig för att arbeta enligt metoden ”Signs of safety” i våra utrednings- och behandlingsprocesser avseende barn och unga. Signs of safety är ett säkerhetsorienterat, samarbetsstyrt och styrkebaserat arbetssätt. Fokus ligger på att göra barn, föräldrar och andra involverade, delaktiga och engagerade i samtal och dialog runt den oro som finns för barnet eller den unge.

  Socialtjänst Gävle ser nu behov av att utbilda nyanställd personal för grundläggand...

 • 2017-06-20
  Snöröjning av Gävle kommuns gator, gång- och cykelvägar
  Upphandling gällande snöröjning av Gävle kommuns gator, gång- och cykelvägar samt trafikanordningar.
 • 2017-06-20
  Busstransporter
  Inköp Gävleborg upphandlar leverantör avseende Busstransporter. Upphandlingen avser Gävle, Älvkarleby, Söderhamn och Ovanåkers kommun med tillhörande kommunala bolag.
 • 2017-06-14
  1 st ny hjullastare ME-klass 22.1516 till Ljusdal Renhållning AB
 • 2017-06-13
  Mobila gasflak för transport av fordonsgas för Gästrike Ekogas AB
  Föreliggande anbudsinfordran avser leverans av fyra (4) stycken mobila gasflak.
 • 2017-06-07
  Livsmedel Gävleborg - möjlighet att lämna på mindre områden
  Upphandling av ett urval av enstaka varugrupper och produkter till främst kommunernas storköksverksamheter och Region Gävleborgs folkhögsskolor. Produkterna som förekommer i denna upphandling kommer även att ingå i den större upphandlingen av livsmedel som kommer att annonseras under hösten 2017.
  I denna upphandling är det möjligt att lämna anbud och få avtal på bara enstaka kommun eller del av kommun. Du som anbudsgivare anger var du har möjlighet att leverera. Tilldelning sker främst på ...

 • 2017-06-01
  Digitala infartsskyltar till Gävle kommun
  Inköp Gävleborg upphandlar digitala infartsskyltar på uppdrag av Gävle kommun.
 • 2017-03-20
  Företagshälsovård Ljusdal
  Ramavtal för företagshälsovård i Ljusdal
 • 2016-09-12
  Konsulentstödda jour- och familjehem, Gävle kommun
  Gävle kommun upphandlar konsulentstödda jour- och familjehem för barn, unga och vuxna. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om valfrihet (LOV) och anbud kan lämnas under hela avtaltiden (se annons).
 • 2016-05-04
  Utförare av personlig assistans enligt LSS och SFB, Nordanstigs kommun
  Nordanstigs kommun upphandlar utförande av personlig assistans enligt LSS. Upphandlingen sker enligt lagen om valfrihet och anbud kan lämnas under hela avtalstiden.
 • 2015-02-16
  Hem för vård eller boende för barn och unga, Gävle kommun
  Gävle kommun upphandlar Hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga. Upphandlingen sker enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
 • 2014-10-08
  Hem för vård eller boende, Gävle kommun
  Inköp Gävleborg upphandlar på uppdrag av Gävle kommun Hem för vård eller boende (HVB) för vuxna. Upphandlingen sker enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
Publicerad 2015-05-12
Dela

Kontakt

Kommunalförbundet

Inköp Gävleborg

Tfn 010-471 30 01


Externa länkar

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris