Här är du:

Upphandlingar

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg skall handha kommunens upphandlingsverksamhet. Upphandling av byggentreprenader, vissa tjänster samt direktupphandling är undantagna.

De undantagna tjänsterna är upphandling av följande tjänstekategorier i avdelning B i bilagan till upphandlingslagen:

 • 24 Utbildning, inkl. yrkesutbildning
 • 25 Hälso- och sjukvård samt socialtjänst
 • 26 Tjänster inom kultur, fritids- och idrottsverksamhet där medverkan från föreningslivet är aktuell

Pågående upphandlingar Inköp Gävleborg

 • 2017-03-28
  Rivning av fd A&L:s förråd på Gävle Strand - Gävle kommun
  Gävle kommun avser att friställa ytterligare ytor inom Gävle Strand.
  Inledningsvis behövs ytorna för etablerings- och materialupplag för
  bostadsbyggen. På sikt kommer ytorna att bebyggas med bostäder.
  I det sammanhanget är det Nu lämpligt att riva Andersson & Lundqvists
  (A&Ls) före detta förrådsbyggnad.
  I entreprenaden ingår rivning av byggnadskroppen i sin helhet inklusive hantering
  av miljöfarligt avfall i omfattning enligt miljöinventeringen, rivningsplan och
  förfrågningsunderlaget ...

 • 2017-03-24
  Ombyggnad av LSS-boende Gärdesvägen- Ockelbo Kommun
  Objektet avser tillbyggnad av LSS boende. Ett personalrum skall byggas samt gamla personalrummet anpassas till boenderum
 • 2017-03-24
  Glasarbeten för AB Gavlegårdarna, Gavlefastigheter Gävle kommun AB och Gavle drift och service AB
  Upphandling av ramavtal för Glasarbeten för AB Gavlegårdarna, Gavlefastigheter Gävle kommun AB och Gavle drift och service AB
 • 2017-03-24
  Nyhedsbacken Lasarettet 16, Omläggning av yttertak- Bollnäs Kommun
  Bollnäs kommun planerar att utföra omläggning av yttertak på Nyhedsbacken hus 3 och 4 mfl.
  Arbetet omfattar översiktligt
  - byte av takpannor, bär- och ströläkt och underlagspapp samt plåtarbeten
  - rivning av plåtskorstenar och ventilationshuvar
  - byte av rötskadat råsponttak
  - montage av snörasskydd, takbryggor, stegar, skyddsräcken mm.
  - målningsarbeten

 • 2017-03-23
  Friidrottsutrustning till Gavlehovshallen, Gävle kommun
  Kultur & Fritid, Gävle kommun upphandlar friidrottsutrustning till Gavlehovshallen vid Gavlehov i Gävle.

  Friidrottshallen är en av Sveriges största och modernaste. Gävle kommuns ambition är att hallen kommer att användas för såväl träning som tävling. Tävlingarna kommer att vara av varierande storlek och dignitet. Det är redan planerat för Inomhus SM i friidrott 2018 och ambitionen är att även internationella tävlingar kommer att arrangeras i hallen.

 • 2017-03-23
  1906 års skola Fasadrenovering Hofors kommun
  Projektet avser renovering och avfärgning av fasader samt option på utvändig målning av fönster.
 • 2017-03-23
  Fordonsreparationer personbilar, Ljusdals kommun
  Ljusdals kommun upphandlar fordonsreparationer, personbilar.
 • 2017-03-20
  Stängselarbeten
  Uppdragen består av planerade och oplanerade stängselarbeten åt . Upphandlingen omfattar uppförande och service av stängsel, stolpar och grindar i anslutning till skolor, förskolor, idrottsplatser, arbetsområden, förråd mm samt nödvändiga markarbeten för montering av stängsel, stolpar och grindar.
 • 2017-03-20
  Företagshälsovård Ljusdal
  Ramavtal för företagshälsovård i Ljusdal
 • 2017-03-17
  Partnering Nybyggnad omsorgsboende och om- och tillbyggnad skola F-9 Ovanåkers kommun
  Entreprenaden omfattar två projekt som kommer att kontrakteras var för sig.
  Demensboende Näskullen
  Ovanåkers kommun ska bygga ett helt nytt särskilt boende med profilering mot
  demenssjuka. Byggnaden ska ligga vid Näskullen i Edsbyn och innehålla 48
  lägenheter med tillhörande gemensamma ytor. Byggnaden ska utföras i en
  våning med anpassad utemiljö.
  Celsiusskolan
  Celsiusskolan i Edsbyn består idag av byggnader för årskurs 7-9 samt
  byggnader för årskurs F-6. Huskropparna är byggda från s...

 • 2017-03-16
  Städning Bollnäs Energi AB
  Inköp Gävleborg upphandlar städning för Bollnäs Energi AB´s räkning. Uppdraget omfattar 4 fastigheter på tre olika orter. Säverstaverket och Sjukhusvägen 39 i Bollnäs samt kraftverket i Kilafors och kraftverket i Arbrå.
 • 2017-03-15
  Totalentreprenad Kombihall Etapp 2A Ytterväggar- Ockelbo Kommun
  Ockelbo kommun och Ockelbo Hockey Club ska bygga en kombihall i flera etapper. Med kombihall menas en kombinerad is- och inlineshall samt föreningslokaler för bågskytteföreningen. I etapp 1, som utfördes under 2016, byggdes stomme inklusive tak, takavvattning och taksäkerhet, ny belysning samt en ny ispist av betong. Denna upphandling gäller ytterväggar och är etapp 2a.
  Etapp 2 består även av ventilation, brandlarm och betongsockel, vilket handlas upp separat. Etapp 2 ska utföras under 2017....

 • 2017-03-15
  Upphandling av gas / svets, medicinsk och gasol i flaskor
  Upphandling av gas / svets, medicinsk och gasol i flaskor
 • 2017-03-14
  Lillåskolans Gymnastiksal Byte golvbeläggning
  Ny beläggning på befintligt golv
 • 2017-03-14
  Ismaskiner till bandyhallen på Hällåsen, Söderhamns kommun
  Inköp Gävleborg upphandlar på uppdrag av Söderhamns kommun 2 stycken fabriksnya isbanemaskiner till bandyhallen på Hällåsen. Upphandlingen avser även inbyte av 2 stycken begagnade ismaskiner.
 • 2017-03-14
  IT-konsulter för Ockelbo Kommun, Sandvikens Kommun, Gävle Kommun, Gästrike Återvinnare och Gävle Energi
  Inköp Gävleborg upphandlar IT-konsulter till Ockelbo Kommun, Gävle Kommun, Sandvikens Kommun, Gästrike Återvinnare, Gävle Energi AB och Region Gävleborg.
 • 2017-03-13
  Totalentreprenad Kv köpmannen 7, låghusdel, del av plan 2 Invändig ombyggnad- Hudiksvallsbostäder
  AB Hudiksvallsbostäder ska utföra ombyggnad av lokal. 824 13 Hudiksvall
  Anbudsförfrågan avser ombyggnad av kontor, ändrad rumsbildning, ny
  inredning och nya ytskikt, kompletta bygg- och installationsarbeten.
  Omfattning framgår av ramhandling
  Entreprenaden omfattar projektering och utförande av ett komplett, fullt färdigt
  och väl fungerande objekt, enligt förfrågningsunderlaget redovisat under
  AFB.22.

 • 2017-03-13
  Kilafors skola , Kilafors 5:104 Omläggning av yttertak 2017- Bollnäs Kommun
  Bollnäs kommun ska utföra omläggning av yttertak på Hus B1, Hus B2 och Hus B3 på Kilafors skola
  Arbetet omfattar
  - byte av takpannor, bär- och ströläkt och underlagspapp samt plåtarbeten
  - byte av rötskadat råsponttak
  - byte av och ny montage av snörasskydd, takbryggor, stegar, mm.
  - byte av och ny montage av hängrännor, takluckor, fotplåtar, ståndskivor mm.
  - målningsarbeten

 • 2017-03-09
  Vägkantsslåtter ängsslåtter och vissa tilläggstjänster för Älvkarleby kommun
  Upphandling av vägkantslåtter, ängsslåtter och vissa tilläggstjänster för Älvkarleby kommun.
 • 2017-03-06
  Stambyte på Nyhedsbacken för hus 3 och 4 Bollnäs kommun
  Anbudsförfrågan avser stambyte på Nyhedsbacken för hus 3 och 4 i Bollnäs.
  Arbetena kommer att bedrivas i två etapper. Etapperna utförs som separata entreprenader och handlas upp var för sig.
  Etapp 1 avser hus 4 inkl trapphus mellan 3 och 4 och skall utföras maj-sept 2017.
  Etapp 2 avser hus 3 och skall utföras maj-sept 2018.
  Arbetena avser framför allt installationer för vatten, avlopp och värme.
  I WC 4313 byter WC- stol och tvättställ plats. Ett nytt WC + nytt Städ ska byggas i hus 4, pl...

 • 2017-03-06
  1 st ny sopbil 2-facksbil - Ljusdal Renhållning AB
  Ljusdal Renhållning AB ska upphandla en 2-facksbil för hantering av hushållssopor och matavfall.
 • 2017-03-03
  Gästhamn Gävle - Ställplatser och Latrintömning Husbil
  Objektet avser ombyggnad av befintlig parkeringsyta till ställplatser för husbilar vilket inkluderar linjemålning och skyltning. Därutöver anläggs en betongplatta med brunn för tömning av gråvatten och latrin vid Baggarevarvet.
  VA-ledningar anläggs för anslutning till ledningar från sugtömningsbrygga i angränsande entreprenad. I arbetena ingår även arbeten med belysning och kanalisation.
  Omfattning och åtaganden under garantitiden framgår av handlingar redovisade under AFB.22.
  Entreprenö...

 • 2017-03-03
  Temalek Andersberg- Gävle Kommun
  Projektet omfattar anläggning av lekpark i Andersberg, Gävle.
  I uppdraget ingår lekområde med prefabricerad utrustning och tillhörande
  fallskyddsytor, yta för basket, anläggning av rutschkana och trappa på
  befintlig kulle samt kompletterande belysning.

 • 2017-03-03
  Ramavtal för skärgårdsentreprenader
  Ramavtal för entreprenadarbete i Söderhamns skärgård som kan bestå av grävning, muddring, markplanering, byggnad av bryggfundament, sjötransport av arbetsfordon och andra liknande arbetsuppgifter.
 • 2017-03-02
  Hofors 11:67 i Hofors Kommun Storgatan 16 och 18 Badrumsrenovering samt byte stammar, ventilation och elinstallation
  två stycken flerfamiljshus med tre våningar och källare ska renoveras. Byggnaderna omfattar 42 st lägenheter.
  Objektet omfattar byte av installationer, inredningar och ytskikt i samtliga badrum. Samtliga vatten- och avloppsstammar byts samt all elinstallation byts. Lägenheterna skall ej förändras vad gäller lägenhetsomslutande väggar.

 • 2017-03-02
  Rekryteringstjänster Gävleborgs Län
  Inköp Gävleborg upphandlar åt Kommuner och bolag i länet rekryteringstjänster fr o m 2017-08-01.
 • 2017-02-23
  Helikopter för skogsbrandbekämpning - Gävleborgs län.
 • 2017-02-20
  Måleriarbeten för AB Gavlegårdarna, Gavlefastigheter Gävle kommun AB och Gävle Drift och Service AB
  Måleriarbetena avser planerade och oplanerade arbeten inom beställarnas fastighetsbestånd. Omfattningen kan variera kraftigt från år till år. Ingen volym kan garanteras. AB Gavlegårdarna har även egen måleriavdelning.
 • 2017-02-17
  Direktupphandling Färghandelsvaror Ockelbogårdar
  Upphandling av färg, tapeter och andra nödvändiga färghandelsvaror för att kunna utföra målningsarbeten både invändigt och utvändigt i Ockelbogårdars lägenheter och lokaler. Ockelbogårdar har för närvarande 685 lägenheter och 52 lokaler i beståndet.
 • 2016-09-12
  Konsulentstödda jour- och familjehem, Gävle kommun
  Gävle kommun upphandlar konsulentstödda jour- och familjehem för barn, unga och vuxna. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om valfrihet (LOV) och anbud kan lämnas under hela avtaltiden (se annons).
 • 2016-05-04
  Utförare av personlig assistans enligt LSS och SFB, Nordanstigs kommun
  Nordanstigs kommun upphandlar utförande av personlig assistans enligt LSS. Upphandlingen sker enligt lagen om valfrihet och anbud kan lämnas under hela avtalstiden.
 • 2015-02-16
  Hem för vård eller boende för barn och unga, Gävle kommun
  Gävle kommun upphandlar Hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga. Upphandlingen sker enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
 • 2014-10-08
  Hem för vård eller boende, Gävle kommun
  Inköp Gävleborg upphandlar på uppdrag av Gävle kommun Hem för vård eller boende (HVB) för vuxna. Upphandlingen sker enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
Publicerad 2015-05-12
Dela

Kontakt

Kommunalförbundet

Inköp Gävleborg

Tfn 010-471 30 01


Externa länkar

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris