Här är du:

Upphandlingar

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg skall handha kommunens upphandlingsverksamhet. Upphandling av byggentreprenader, vissa tjänster samt direktupphandling är undantagna.

De undantagna tjänsterna är upphandling av följande tjänstekategorier i avdelning B i bilagan till upphandlingslagen:

 • 24 Utbildning, inkl. yrkesutbildning
 • 25 Hälso- och sjukvård samt socialtjänst
 • 26 Tjänster inom kultur, fritids- och idrottsverksamhet där medverkan från föreningslivet är aktuell

Pågående upphandlingar Inköp Gävleborg

 • 2017-04-27
  Nyhedsbacken Lasarettet 16, målning av fönster, fasaddetaljer mm- Bollnäs Kommun
  Bollnäs kommun, fastighetsgruppen, skall måla om fönster, fönsterdetaljer mm. utvändigt, på delar av Nyhedsbacken i Bollnäs kommun
 • 2017-04-24
  Kylarbeten Ramavtal
  Syfte med upphandlingen är att få till stånd ramavtal för kylarbeten gällande förebyggande och avhjälpande underhåll på kylanläggningar. Beställaren har egen personal för arbetena och detta ramavtal är avsett för behov utöver det som kan tillgodoses med egen personal.
 • 2017-04-21
  Affärsutvecklande konsultation inom turist- och besöksnäringen, Gävle kommun
  Gävle kommun upphandlar affärsutvecklande konsultation inom turist- och besöksnäringen.

  Gävle kommun arbetar sedan många år aktivt med besöksnäringen som en prioriterad näring i vår verksamhet. Där ingår förutom att stötta vår näring, öppethållande av en turistbyrå som drivits i traditionell turistbyråverksamhetsinriktning under de senaste åren. Då kommunen nu omorganiserar vår totala verksamhet och skapar en s.k. “Superkundtjänst” för våra medborgare behöver vi utreda organisation och fu...

 • 2017-04-21
  Styr- och resultatsystem för Gavlehallen, Gävle kommun
  Kultur & Fritidsförvaltningen vid Gävle kommun upphandlar ett styrsystem för resultatredovisning och videovisning på resultatskärmar vid den nya Gavlehovshallen i Gävle.

  Vi önskar upphandla en färdig systemlösning/funktion som skall kunna samverka med våra befintliga system inom Gavlehovsområdet vad gäller bildöverföring. Systemet ska i första hand användas i de tre nya idrottshallar som inryms i den nya Gavlehovshallen som ingår i Gavlehovs Arenaområde.

 • 2017-04-21
  Nutritionsprodukter samt sondmatningsaggregat
  Nutritionsprodukter samt sondmatningsaggregat för Kommunerna i Gävleborgs län samt Älvkarlebys kommun men ej Sandvikens kommun. För beställning till kommunernas kök och äldreboenden.
 • 2017-04-21
  Ramavtal - Plåt- och/eller ventilationsarbeten Gävleborg, Älvkarleby och Östhammar
  Ramavtal för plåt- och/eller ventilationsarbeten.

  Uppdragen består av planerade och oplanerade arbeten. Avtalstid ca 2 år + möjlighet till 1 + 1 års förlängning. Avtaltid kan komma att justeras för att möjliggöra samordning med övriga länet.

  Onormalt låga anbud uppfattas ofta i byggbranschen som osund strategisk anbudsgivning då ersättning utgår per timme och möjligheterna till att kontrollera och följa upp är begränsade.

  I denna upphandling har upphandlande myndighet ställt kvalifi...

 • 2017-04-20
  Leg sjuksköterskor
  Legitimerade sjuksköterskor, 11 årsarbetare (deltid kan erbjudas men omfattningsmässigt behöver vi resurser motsvarande 11 årsarbetare)
  Placering /ansvarsområden:1 sjuksköterska inom gruppboenden/gruppbostäder inom socialpsykiatri/boende och stöd inom LSS.
  8 -10 sjuksköterskor inom vård- och omsorgsboenden (både demens och somatik samt vård i livets slut).
  Erfarenhet av sjuksköterskeyrket liksom körkort är ett krav.
  Kommunens hälso- och sjukvårdsinsatser utförs av sjuksköterska hos pati...

 • 2017-04-20
  Fiberoptiska, Tekniska tjänster, Gävle Energi AB
  Gävle Energi AB behöver fortlöpande hjälp inom kommunikationsnätsområdet med genomförande av olika om- och tillbyggnadsprojekt vad gäller ortsammanbindande- och lokala fiberoptiska/tele nät samt i den löpande driften. Denna upphandling syftar till att stärka den egna organisationen med resurser utifrån.
 • 2017-04-20
  Byte takbeläggning Rönningsgtan 10, Hofors
  Ny takbeläggning samt rivning av befintlig takbeläggning, objektet är beläget i Hofors vid med adress Rönningsgatan 10.
 • 2017-04-20
  Sörgårdens förskola, inhyrning av förskolemodul, Ovanåkers kommun
  Objektet avser förhyrning av förskolemodul på Sörgårdensförskola i Edsbyn.
  Entreprenaden omfattar utförande av ett komplett, fullt färdigt och väl fungerande objekt, enligt förfrågningsunderlaget redovisat under AFB.22.
  Det kommer att vara verksamhet i angränsande lokaler under entreprenadtiden. Arbetena skall bedrivas med hänsyn till verksamheterna inom området.
  Ovan redovisade uppgifter utgör icke underlag för anbud utan är endast en översiktlig information till anbudsgivaren om objektet...

 • 2017-04-20
  Matportioner till hem för ensamkommande barn i Gävle kommun
  Gävle kommun upphandlar matportioner till hem för ensamkommande barn
 • 2017-04-18
  Totalentreprenad Kv Köpmannen 7, låghusdel, del av plan 2 Invändig ombyggnad- Hudiksvalls Bostäder
  AB Hudiksvallsbostäder ska utföra ombyggnad av lokal.
  Anbudsförfrågan avser ombyggnad av kontor, ändrad rumsbildning, ny
  inredning och nya ytskikt, kompletta bygg- och installationsarbeten.
  Omfattning framgår av ramhandling
  Entreprenaden omfattar projektering och utförande av ett komplett, fullt färdigt
  och väl fungerande objekt, enligt förfrågningsunderlaget redovisat under
  AFB.22.

 • 2017-04-18
  Östernäs 15:3 Ombyggnad av kontorslokaler Ljusdals Energi AB
  Ljusdal Energi AB avser att bygga om och till befintlig modulbyggnad vid HVC i
  Ljusdal.
  Ombyggnad: skall utföras av tidigare inredda kontors- och gemensamhetsytor i
  plan 1.
  Tillbyggnad: Entré samt fläktrum/ förråd/installationsrum i plan 1.
  Inredning av bef byggnadsdel: Plan 2 i byggnaden har tidigare ej varit inredd
  varför tilläggsisolering / klimatskiljande delar skall utföras.
  Kompletta luft,-, rör-, kyl-, el/data installationer skall utföras.
  Byggnadens nuvarande status har bedömt...

 • 2017-04-12
  Västra Edsbyn 13:14-15 Ovanåkers Kommun Backaområdet Byte av lägenhetsaggregat
  Entreprenaden är tänkt att vara en totalentreprenad med ventilationsentreprenören som totalentreprenör. Entreprenaden avser arbeten i samband med utbyte av luftbehandlingsaggregat i 40st lägenheter på Backaområdet i Edsbyn. I lägenheterna ska luftbehandlings-aggregaten bytas ut till nya med roterande värmeväxlare. I köken ska en kontrollventil monteras för ett grundflöde på 10 l/s
 • 2017-04-12
  Styr- och reglerarbeten för Gavle drift och service AB och Gavlefastigheter Gävle kommun AB
  Ramavtal för styr- och reglerarbeten, planerade och oplanerade arbeten.
 • 2017-04-12
  Fabriksny Jordbrukstraktor, Gävle kommun
  Inköp Gävleborg upphandlar en fabriksny jordbrukstraktor till Gävle Kommun
 • 2017-04-12
  Psykologtjänster till Gävle kommun och vissa kommunala bolag
  Psykologtjänster. Insatser på individ, grupp och organisationsnivå.
 • 2017-04-11
  Norra Edsbyn 6:38 Vintervägen , Ovanåkers Kommun Nyproduktion bostäder - AEFAB
  Objektet avser nybyggnad av 2st flerbostadshus med 4 lägenheter i varje hus och tillhörande komplementbyggnader. Total bruttoarea bostadshus ca : 389*2=778 kvm tomtarea ca 4600 kvm med behandlad yta gräs hus och vägar.
 • 2017-04-07
  Östanån 15:12, Älvkarleby kommun. Sörgärdets Skola Om och tillbyggnad av kök Totalentreprenad 2017
  Objektet avser om- och tillbyggnad av Sörgärdets skolans storkök samt delar av matsal och tillbyggnad för nytt fläktrum.
  I projektet ingår bl a:
  - Om- och tillbyggnader
  - Anpassning och komplettering av bef ventilationsanläggning i
  matsal samt ny ventilationsanläggning i storkök.
  - nya rör installationer samt anpassning av befintlig anläggning.
  - nya el-, tele-, larm- installationer samt anpassning av befintlig
  anläggning.
  - Leve...

 • 2017-04-07
  Underhållsåtgärder på Kvarnbron Gävle kommun
  Objektet avser underhåll av Kvarnbron.
  Arbetet i huvudsak: utbyte tätskikt och övergångskonstruktion samt impregnering av kantbalkar.
  Objektet ligger i centrala Gävle där Västra vägen korsar Gavleån.

 • 2017-04-06
  Västra Roteberg 19:1 ovanåkersk:n Rotebergs skola Installation Värmepump
  Objektet avser ny installation av bergvärmepump med 10 borrhål 220 m/st
 • 2017-04-05
  STV 2017. Utbyte av ställverk Hus B- Alfta Industricenter AB
  Alfta Industri Center AB avser att under 2017 byta ut två lågspänning ställverk av typen
  fördelning inom industri området. Nätleverantör är Fortum Distribution AB. Montage och
  inkoppling kommer att skötas av ramavtals leverantör.
  Avsikten är att bygga för framtiden, dvs ställverket ska vara utrustat och byggt för att minst
  hålla de närmaste trettio åren vad som avser både teknik och reservdelar. En bra levererad
  lösning till ett bra pris ger förutsättningar för nästa steg. Se även beskri...

 • 2017-03-30
  Chromebooks till skolorna i Hudiksvalls kommun
  Upphandling av Chromebooks till skolorna i Hudiksvalls kommun.
 • 2017-03-29
  Cyklar, Elcyklar, Lådcyklar Led/par cyklar, cykeltillbehör och service av cyklar för Gävle kommun med bolag
  I upphandlingen ingår följande:
  - "vanliga" cyklar i olika utföranden och växel alternativ
  - Elcyklar i olika utföranden
  - Låd cyklar
  - Led/par cyklar
  - Barnlådcyklar
  - Cykel tillbehör, tex hjälm, lås, stöd mm.
  - Cykel service, tex byte sommar/vinter hjul, laga punktering, kolla bromsar

 • 2017-03-20
  Företagshälsovård Ljusdal
  Ramavtal för företagshälsovård i Ljusdal
 • 2016-09-12
  Konsulentstödda jour- och familjehem, Gävle kommun
  Gävle kommun upphandlar konsulentstödda jour- och familjehem för barn, unga och vuxna. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om valfrihet (LOV) och anbud kan lämnas under hela avtaltiden (se annons).
 • 2016-05-04
  Utförare av personlig assistans enligt LSS och SFB, Nordanstigs kommun
  Nordanstigs kommun upphandlar utförande av personlig assistans enligt LSS. Upphandlingen sker enligt lagen om valfrihet och anbud kan lämnas under hela avtalstiden.
 • 2015-02-16
  Hem för vård eller boende för barn och unga, Gävle kommun
  Gävle kommun upphandlar Hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga. Upphandlingen sker enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
 • 2014-10-08
  Hem för vård eller boende, Gävle kommun
  Inköp Gävleborg upphandlar på uppdrag av Gävle kommun Hem för vård eller boende (HVB) för vuxna. Upphandlingen sker enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
Publicerad 2015-05-12
Dela

Kontakt

Kommunalförbundet

Inköp Gävleborg

Tfn 010-471 30 01


Externa länkar

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris