Här är du:

Upphandlingar

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg skall handha kommunens upphandlingsverksamhet. Upphandling av byggentreprenader, vissa tjänster samt direktupphandling är undantagna.

De undantagna tjänsterna är upphandling av följande tjänstekategorier i avdelning B i bilagan till upphandlingslagen:

 • 24 Utbildning, inkl. yrkesutbildning
 • 25 Hälso- och sjukvård samt socialtjänst
 • 26 Tjänster inom kultur, fritids- och idrottsverksamhet där medverkan från föreningslivet är aktuell

Pågående upphandlingar Inköp Gävleborg

 • 2017-06-28
  Projekt VA - ledningar Råbacka
  Infodring och nyläggning av vatten-, spill- och dagvattenledning vid Råbacka, Hofors kommun.
  Arbetet omfattar infodring av ca 3000 m VA-ledningar samt nyläggning av drygt 100 m.

 • 2017-06-27
  Rivning garage och uppbyggnad nya garage Stenvägen, Ockelbo/skärmtak till busskur- Ockelbogårdar
  Entreprenaden innefattar bland annat rivning av befintliga garage samt uppbyggnad av nya garage. Ny asfaltbeläggning utanför garage samt rivning och läggning av ny asfalt
 • 2017-06-27
  Brounderhåll, Älvkarleby kommun
  Inköp Gävleborg upphandlar brounderhåll för Älvkarleby Kommun.
  Löpande broskötsel, som tillexempel rengöring, röjning, återfyllning vid urspolningar, allmän tillsyn, mm. Brobesiktning.

 • 2017-06-27
  HACCP - Egenkontroll
  HACCP - Egenkontroll, för kommunerna Bollnäs, Ovanåker och Söderhamns kommun
 • 2017-06-26
  Östernäs 15:3 Ombyggnad av kontorslokaler Ljusdal Energi AB
  Ljusdal Energi AB avser att bygga om och till befintlig modulbyggnad vid HVC i
  Ljusdal.
  Ombyggnad: skall utföras av tidigare inredda kontors- och gemensamhetsytor i
  plan 1.
  Tillbyggnad: Entré samt fläktrum/ förråd/installationsrum i plan 1.
  Inredning av bef byggnadsdel: Plan 2 i byggnaden har tidigare ej varit inredd
  varför isolering / tilläggsisolering / klimatskiljande delar skall utföras.
  Kompletta luft,-, rör-, kyl-, el/data installationer skall utföras.
  Byggnadens nuvarande statu...

 • 2017-06-26
  Produktionskemikalier till värmeverk
  Inköp Gävleborg upphandlar produktionskemikalier till värmeverk. Köpare är Bollnäs Energi AB, Gävle Kraftvärme AB och Söderhamn Nära AB.
 • 2017-06-22
  Källsorteringspåsar, BORAB
  BORAB upphandlar påsar för källsortering.
 • 2017-06-22
  Norra Ersbo - etapp 2 Lokalgata D Gävle kommun
  Objektet avser nybyggnad av lokalgata (industrigata) med vändplan inom
  exploateringsområde. Lokalgatan ansluter till Ersbogatan strax söder om
  Ersbo hetvattencentral. I arbetena ingår bl.a. arbeten med VA, el, belysning,
  fjärrvärme och optokanalisation. I entreprenaden ingår även en kortare gcväg
  vid Spängersleden.
  Omfattningen i detalj framgår av handlingar redovisade under AFB.22.

 • 2017-06-22
  Växtmaterial
  Upphandlingen avser växter för Beställarnas planteringar, parker och dylikt.
  Beställarna har behov av ett sortiment av lök, perenner, sommarblommor, pluggplantor och gräsmatta. Växterna som utvärderas är förtecknade i bifogad bilaga. Frågor kommer ej att besvaras under perioden 2017-07-10 - 2017-08-13

 • 2017-06-21
  Utbyggnad av bredband till villor och ortsammanbindande bredbandsnät
  Entreprenaden avser utbyggnad av bredbandsnät i ”Bredbandsutbyggnad småorter 3” Gävle kommun. Område 3 består av ett antal byanät och ortsammanbindande nät därimellan. Beviljat stöd från länstyrelsen journalnummer 2015-6477 och beviljat stöd från tillväxtverket ärendenummer 20200975., Gävle kommun.
  Byarna som ingår i utbyggnaden är Björke Ö, Oppala NÖ, Oppala, Mårdäng och Hillesjöstrand kring Björke.
  Ortsammanbindande nät som ingår i utbyggnaden är:
  Sträcka 510 Hille till Hillsjöstrand.
  S...

 • 2017-06-21
  Totalentreprenad nya uteplatser stormyravägen östanbräck 1:47-Hudiksvallsbostäder
  AB Hudiksvallsbostäder ska utföra ombyggnad av 20 stycken uteplatser på
  Stormyravägen 29-35 och 45-51. 824 51Hudiksvall

 • 2017-06-21
  Bollnäs Sporthall, utbyte av ventilationsaggregat Bollnäs kommun
  Totalentreprenad, som avser demontering av 1 st befintligt ventilationsaggregat och installation av 1 st nytt aggregat med vissa tillhörande kanaler mm. I entreprenaden ingår även el- och rörarbeten i anslutning till det nya aggregatet.
 • 2017-06-20
  Utbildning Signs of safety, Gävle kommun
  Socialtjänst Gävle har sedan 2010 bestämt sig för att arbeta enligt metoden ”Signs of safety” i våra utrednings- och behandlingsprocesser avseende barn och unga. Signs of safety är ett säkerhetsorienterat, samarbetsstyrt och styrkebaserat arbetssätt. Fokus ligger på att göra barn, föräldrar och andra involverade, delaktiga och engagerade i samtal och dialog runt den oro som finns för barnet eller den unge.

  Socialtjänst Gävle ser nu behov av att utbilda nyanställd personal för grundläggand...

 • 2017-06-20
  Snöröjning av Gävle kommuns gator, gång- och cykelvägar
  Upphandling gällande snöröjning av Gävle kommuns gator, gång- och cykelvägar samt trafikanordningar.
 • 2017-06-20
  Busstransporter
  Inköp Gävleborg upphandlar leverantör avseende Busstransporter. Upphandlingen avser Gävle, Älvkarleby, Söderhamn och Ovanåkers kommun med tillhörande kommunala bolag.
 • 2017-06-16
  Gymnasieantagning
  Uppdraget gäller att sköta och tillgodose samtliga kommuners behov angående antagningshantering för elever till gymnasieskolan.
  Varje kommun är skyldig att erbjuda gymnasieutbildning för sina ungdomar enligt skollagen 15 kap. Länken mellan sökande ungdomar, vanligtvis från grundskolan och mottagande gymnasieskolor är antagningskansliet som administrerar sökförfarandet tillsammans med studie- och yrkesvägledarna.

 • 2017-06-14
  1 st ny hjullastare ME-klass 22.1516 till Ljusdal Renhållning AB
 • 2017-06-14
  Direktupphandling Boknings-och bidragssystem- Ljusdals Kommun
  Ljusdals kommun hyr ut en mängd anläggningar och lokaler till exempelvis föreningar, företag och privatpersoner. Ett annat uppdrag som kommunen har är att besluta om och betala ut bidrag till föreningar, organisationer och enskilda inom kommunens verksamhetsområde. Kommunen är även tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier anordnade av allmännyttiga föreningar inom kommunen.

  Det upphandlade systemet ska bidra till att öka servicegraden för kunder och effektivisera boknings- och bidra...

 • 2017-06-14
  Omläggning av innergårdar guldsmeden 8 - Fastighets AB Glysis
  Fastighets AB Glysis skall utföra omläggning av 3st innergårdar på fastigheten Guldsmeden 8.
 • 2017-06-13
  Städning, Heden och Nyhedsbacken Bollnäs kommun
  Inköp Gävleborg upphandlar städning på Heden och Nyhedsbacken åt Bollnäs kommun.
 • 2017-06-13
  Mobila gasflak för transport av fordonsgas för Gästrike Ekogas AB
  Föreliggande anbudsinfordran avser leverans av fyra (4) stycken mobila gasflak.
 • 2017-06-09
  Flyttuppdrag för Söderhamns kommun
  Flyttuppdrag för Söderhamns Kommun
 • 2017-06-08
  Städning brand- och ambulansstationen i Bollnäs
  Inköp Gävleborg upphandlar städning i Brand- och ambulansstationen i Bollnäs åt Kommunalförbundet Södra Hälsingland.
 • 2017-06-08
  Borttransport av schaktmassor från Gävle Strand till Gävle Hamn, Gävle kommun
  Borttransport av schaktmassor från Gävle Strand till Gävle Hamn. Det som ska ingå i tjänsten är lastning, transport av material och mottagning på Gävle hamn samt återställning på befintlig platsen.
 • 2017-06-08
  Siggeboda 4:8 Nybyggnad av bostäder AB Älvkarlebyhus
  Beställaren inbjuder att lämna anbud på 1 st. flerbostadshus i 8 våningar, som skall uppföras på fastigheten Siggeboda 4:8 i Älvkarleby Kommun.
 • 2017-06-08
  Direktupphandling Drift av kafeterian, Alfta Simhall Ovanåkers Kommun
  Kommunen upplåter sina kafeterialokaler till Entreprenören som driver fiket i egen regi.
  Entreprenören ansvarar för daglig städning av Simhalls entrén, besökstoalett, kafeterian och köket. Ovanåkers kommun tillhandahåller städartiklar och förbrukningsmaterial. Entreprenören sköter kassafunktionen för badet och redovisar i separat kassapparat kommunens badbesök och ersättningar. Entreprenören ser till att dagligen skriva ut kassa rapporter och redovisa till kommunen.
  Under perioden 2017-09-0...

 • 2017-06-07
  Livsmedel Gävleborg - möjlighet att lämna på mindre områden
  Upphandling av ett urval av enstaka varugrupper och produkter till främst kommunernas storköksverksamheter och Region Gävleborgs folkhögsskolor. Produkterna som förekommer i denna upphandling kommer även att ingå i den större upphandlingen av livsmedel som kommer att annonseras under hösten 2017.
  I denna upphandling är det möjligt att lämna anbud och få avtal på bara enstaka kommun eller del av kommun. Du som anbudsgivare anger var du har möjlighet att leverera. Tilldelning sker främst på ...

 • 2017-06-07
  Bredbandsmaterial Bollnäs Energi AB
  Inköp Gävleborg upphandlar åt Bollnäs Energi bredbandsmateriel för löpande uttag gällande utbyggnad av bredbandsnät inom Bollnäs Kommun.
 • 2017-06-05
  Utplanteringsväxter Gävle Kommun
  Sociala köp i butik med kunder och personer med handikapp samt beställning via Agresso.
 • 2017-06-01
  Digitala infartsskyltar till Gävle kommun
  Inköp Gävleborg upphandlar digitala infartsskyltar på uppdrag av Gävle kommun.
 • 2017-05-31
  Leverans av bränslepellets
  Inköp Gävleborg upphandlar leveranser av bränslepellets åt Ljusdal och Bollnäs kommuner. Beställarna har ett antal pelletsanläggningar som behöver leveranser av god kvalitet för bästa driftsekonomi. Bulkleveransen skall lossas direkt in i silos. Det totala behovet uppgår till ca 500 ton/år.
 • 2017-05-31
  Grönsaksleverantör till Gävleborg och Älvkarleby
  Grönsaksleverantör till Bollnäs kommun, Gävle kommun, , Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Nordanstig, Ovanåkers kommun, Söderhamns kommun, Älvkarleby kommun, Forsa folkhögskola och Bollnäs folkhögskola från september 2017. Hofors kommun, Ockelbo kommun samt Västberga folkhögskola kommer att ansluta till detta avtal i september 2018 när deras nuvarande avtal löper ut
 • 2017-05-31
  Tallmon 1:12, Skutskär Vård- och omsorgsboende Rivningsentreprenad Älvkarleby kommun
  Rivningsentreprenad av 4 byggnader (A,B,C, D) som tidigare brukats som
  äldreboende (A,B), storkök (C) och likhus (D). Det ingår även utvändig rivning
  av finplanerat markområde samt VA, fjärrvärme, elservis, tele m.m. Det finns
  även en carport och ett cykelskärmtak som ska rivas.
  På platsen kommer ett modernt vård – och omsorgsboende, Nya Tallmon, att
  byggas. Totalt blir det 127 lägenheter på området.

 • 2017-05-29
  Ny överföringsledning Viksjön-Alfta, Ovanåkers kommun
  Föreliggande förfrågan, benämnd VA- ledning Viksjön - Alfta.
  Entreprenaden omfattar markförlagd vattenledning ca 2 965 meter.

 • 2017-05-15
  TEST- 1 st maskin- TEST
  Detta är en test! Lämna inte anbud!!!
 • 2017-03-20
  Företagshälsovård Ljusdal
  Ramavtal för företagshälsovård i Ljusdal
 • 2016-09-12
  Konsulentstödda jour- och familjehem, Gävle kommun
  Gävle kommun upphandlar konsulentstödda jour- och familjehem för barn, unga och vuxna. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om valfrihet (LOV) och anbud kan lämnas under hela avtaltiden (se annons).
 • 2016-05-04
  Utförare av personlig assistans enligt LSS och SFB, Nordanstigs kommun
  Nordanstigs kommun upphandlar utförande av personlig assistans enligt LSS. Upphandlingen sker enligt lagen om valfrihet och anbud kan lämnas under hela avtalstiden.
 • 2015-02-16
  Hem för vård eller boende för barn och unga, Gävle kommun
  Gävle kommun upphandlar Hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga. Upphandlingen sker enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
 • 2014-10-08
  Hem för vård eller boende, Gävle kommun
  Inköp Gävleborg upphandlar på uppdrag av Gävle kommun Hem för vård eller boende (HVB) för vuxna. Upphandlingen sker enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
Publicerad 2015-05-12
Dela

Kontakt

Kommunalförbundet

Inköp Gävleborg

Tfn 010-471 30 01


Externa länkar

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris